logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
english    deutsche Sprache    limba moldovenească
logo Federacji Mazowia
11.08-2014
Misja

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem działania Federacji jest:

 • wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego,
 • dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową,
 • wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji,
 • rzecznictwo interesów III sektora,
 • tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego,
 • animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA:

 • reprezentuje i przedstawia jedynie stanowiska i poglądy swoich organizacji członkowskich
 • działa w sposób jawny i zgodny z prawem
 • jest organizacja otwartą i dąży do poszerzenia bazy członkowskiej

Członkiem Federacji może zostać organizacja, która działa zgodnie ze standardami zawartymi w "Karcie Standardów Federacji MAZOWIA". Standardy zawarte w niniejszej "Karcie" są wspólne zarówno dla Federacji, jak i jej organizacji członkowskich.


Karta standardów Federacji MAZOWIA:

Federację MAZOWIA tworzą organizacje pozarządowe, które:

są niezależne:

 • Same decydują o swojej misji, celach, strukturze i metodach pracy
 • Pracują w oparciu o zróżnicowane źródła finansowania
 • Są apolityczne - nie popierają i nie tworzą koalicji z jakąkolwiek partią i opcją polityczną

są otwarte:

 • W ramach misji organizacji każdy może być jej klientem, współpracownikiem i partnerem
 • Organizacja szanuje odmienność klientów, współpracowników i partnerów nie stosując kryteriów dyskryminacyjnych
 • Działają innowacyjnie

podmiotowo traktują klienta:

 • Posiadają jasne i jawne kryteria pomocy nienaruszające dóbr osobistych klienta
 • Świadczą pomoc, która nie uzależnia i nie wykorzystuje klientów
 • Uwzględniają potrzeby i decyzje klientów przy opracowaniu i realizacji strategii pomocy
 • Informują o innych możliwościach pomocy

działają jawnie:

 • Udostępniają statut, program działania oraz informacje o zasadach pracy
 • Udostępniają do wiadomości publicznej raporty merytoryczne i finansowe
 • Nie utajniają wynagrodzeń władz organizacji

są rzetelne:

 • Podejmują zadania na miarę swoich kompetencji i możliwości
 • Wywiązują się z umów i zobowiązań
 • Działają zgodnie z prawem
 • Dbają o doskonalenie, rozwój i najwyższą jakość pracy
 • Poddają ocenie jakość i efektywność swoich działań
 • Tworzą swój wizerunek zgodnie z prawdą
 • Biorą pod uwagę wpływ ich działań na wizerunek całego sektora pozarządowego

współpracują:

 • Działają wspólnie ze społecznością lokalną i wolontariuszami
 • Szukają partnerów do rozwiązywania konkretnego problemu
 • Opierają się o równouprawnienie, partnerstwo i wzajemne wsparcie
 • Dążą do kompromisu i satysfakcji stron

Organizacje członkowskie Federacji MAZOWIA współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa i wspierają się w swoich działaniach. W przypadku konfliktu wartości organizacje członkowskie podejmują działania przy zachowaniu tolerancji i poszanowaniu odmienności stanowisk.

Karta zasad została przygotowana w oparciu Kartę FIP.

drukuj
tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Zakładka powstała w ramach projektu "Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu